-->

Rauman Palvelutori on raumalaisille ikäihmisille ja heidän läheisilleen tarkoitettu maksuton neuvonta- ja palvelupiste.

Rekisteriseloste

Laatimispvm: 10.10.2018

 

1. Rekisterin nimi

 

Tietosuojaseloste Palvelutori

 

2. Rekisterinpitäjä

 

 

Rauman sosiaali- ja terveysvaliokunta

Steniuksenkatu 2

26100 Rauma

 

 

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

 

 

Rekisterin yhteyshenkilö:

palveluvastaava

Rauman sosiaali- ja terveystoimiala

Steniuksenkatu 4, 26100 Rauma

puh. 02 834 11 (vaihde)

 

Rekisteriasioista vastaavat henkilöt:

Vanhuspalvelujen johtaja

Palvelupäällikkö

Steniuksenkatu 2, 26100 Rauma

PL 283, 26101 Rauma

puh. 02 834 11 (vaihde)

                                                                

 

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

 

Rekisteri on perustettu Rauman kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan vanhuspalvelujen käyttöä varten.

 

Rekisterin tarkoituksena on:

– Asiakasrekisteriin sisältyvät kaikki tiedot, jotka syntyvät niiden yritysten,

yhdistysten jne. toiminnassa, joiden kanssa Palvelutori on yhteistyössä

— tilastointi

 

PERUSTEET:

– Suomen perustuslain yksityiselämän suojaa koskeva säännös

– Henkilötietolaki (523/1999, 11§)

– Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000)

– Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007)

– Arkistolaki (831/2009)

– Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista (254/2015)

– Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012)

– Henkilörekisterilaki/GDPR (EU 679/2016)

 

Palvelutorin käytössä on myös Kirkkopalvelut ry:n hallinnoima vapaaehtoistyo.fi –sähköinen ohjelma.

 

 

5. Rekisterin tietosisältö

 

Yhteistyökumppaneiden yhteystiedot.

– sidosryhmän nimi

-sähköpostiosoite

-yhteyshenkilön nimi

-puhelinnumero

-osoite

 

 

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 

 

Palvelutorin toiminnan kautta yhteistyökumppaneilta itseltään.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja

tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 

Tietoja ei luovuteta eteenpäin.

 

8. Rekisterin ylläpito- järjestelmät ja suojauksen periaatteet

 

 

Manuaalinen aineisto

Manuaaliset asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa.

 

 

Atk:lla käsiteltävät tiedot

Rekisterin atk:lle tallennetut sähköiset tiedot on suojattu tietoturvallisesti niin, että niitä pääsee katsomaan vain siihen oikeutettu työntekijä siinä laajuudessa kuin työtehtävät edellyttävät. Tietojärjestelmiin pääsee vain käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

 

 

 

 

 

 

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

 

PERUSTEET:

Tarkastusoikeus, henkilötietolaki 26-28 §:

Jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilö-rekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.

 

Tarkastuspyynnöissä käytettäviä lomakkeita on saatavissa Rauman sosiaali- ja terveystoimialan toimipisteistä ja Internet-sivuilta.

 

Tarkastuspyyntö osoitetaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilölle, joka neuvottelee tarkastusoikeuden toteuttamisesta toiminnasta vastaavan kanssa.

 

10. Oikeus vaatia

tiedon korjaamista

 

 

Tiedon korjaaminen, henkilötietolaki 29 §:

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

 

Korjauspyyntö on tehtävä kirjallisesti. Lomakkeita on saatavissa Rauman sosiaali- ja terveysviraston toimipisteistä ja internet-sivuilta.

 

Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon korjaamisesta, hänen on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

 

Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta korvauksen vain, jos siitä, kun asianomainen edellisen kerran sai tarkastettavakseen rekisterin tiedot, on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi.

 

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet